tieu-chuan-viet-nam-ve-pccc

Tiêu chuẩn việt nam về pccc

Admin 26/05/2020

STT

Số hiệu TCVN

Tên văn bản

1

TCVN 3890:2009

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

2

TCVN 6101:1990 ISO 6183:1990

TCVN 6101:1990 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit.

Thiết kế và lắp đặt.

3

TCVN 7161-1:2002 ISO 14520-1:2000

TCVN 7161-1:2002 ISO 14520-1:2000 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.

4

TCVN 2622:1995

TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

5

TCVN 5738:2000

TCVN 5738:2000 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

6

TCVN 5760:1993

TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

7

TCVN 7026:2002

TCVN 7026:2002 Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo.

8

TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000

TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy.

Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

9

TCVN 7435-2:2004 – ISO 11602 2:2000

TCVN 7435-2:2004 – ISO 11602 2:2000 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

Viết bởi Phòng TTBV/PC